• Letní prázdniny
     • Letní prázdniny

     • Během letních prázdnin bude provoz na sekretariátě školy omezen - denně od 8.00 - 12.00 a v době od 15. 7. 2020 do 24. 7. 2020 - dovolená.

      PŘEJEME HEZKÉ PRÁZDNINY!!!

    • Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2020/2021
     • Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2020/2021


     • Výsledky přijímacího řízení

      Informace o odevzdání zápisového lístku pro přijaté uchazeče:
      Termín pro odevzdání zápisových lístků je stanoven na 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Pro uchazeče o střední vzdělání ve čtyřletých oborech vzdělání, včetně nástavbového studia je termín pro odevzdání zápisového lístku tedy jednotný a to do 23. června 2020. Zápisový lístek se v tomto termínu musí odevzdat buď ve škole, nebo k poštovní přepravě (stačí razítko pošty s tímto datem).
      Podmínkou přijetí ke studiu je odevzdání zápisového lístku a podepsání smlouvy o studiu. Schůzka se zákonnými zástupci budoucích studentů 1. ročníku se bude konat v pondělí 29. června 2020 v 16:00 v budově školy.

      Informace pro nepřijaté uchazeče k podání žádosti o nové rozhodnutí:
      Podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání. I nadále, však existuje možnost, jak přijmout uchazeče, který uspěl u přijímací zkoušky, resp. splnil kritéria pro přijetí, ale nebyl přijat z kapacitních důvodů. Tento uchazeč může podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost“). Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020. Žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Lhůta je dodržena i tehdy, když uchazeč podá žádost na poště poslední den lhůty. Vzor žádosti spolu s rozhodnutím o nepřijetí Vám zašleme doporučeně poštou.

      Informace o náhradním termínu JPZ
      K náhradnímu termínu JPZ může jít uchazeč, který se do 3 dnů z vážných důvodů omluvil písemně řediteli školy z řádného termínu. Za vážné důvody lze v tomto případě považovat např. nemoc, karanténní opatření, nemožnost dostavit se na přijímací zkoušku ze zahraničí a další obtíže spojené s pandemií. Škola přihlásí k náhradnímu termínu jednotné přijímací zkoušky uchazeče Centru do 2 pracovních dnů od doručení omluvy. Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky stanovilo ministerstvo na úterý 23. června 2020, a to pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástaveb a pro obory vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií.
      Náhradní termín školní přijímací zkoušky je stanoven na pondělí 22. června 2020.

    • Termíny maturitních a přijímacích zkoušek
     • Termíny maturitních a přijímacích zkoušek

     • Dne 6. 5. 2020 ministr školství R. Plaga oznámil termíny maturitních a přijímacích zkoušek.

      Státní část maturitní zkoušky (didaktické testy) se bude konat 1. 6. a 2. 6. 2020. Test Matematika+ proběhne 3. 6. 2020.

      Ústní maturitní zkoušky v Gymnázium BMA se budou konat v týdnu od 15. 6. 2020 do 19. 6. 2020.

      Jednotná přijímací zkouška proběhne pouze v jednom termínu, a to dne 8. 6. 2020 pro čtyřleté obory.

      První a druhý řádný termín školní příjímací zkoušky z anglického jazyka proběhne ve čtvrtek 4. 6. a v pátek 5. 6. 2020.

      První a druhý náhradní termín školní příjímací zkoušky z anglického jazyka proběhne v pátek 19. 6. a v pondělí 22. 6. 2020.

      MŠMT také zveřejnilo informaci, ve kterých termínech se letos uskuteční maturitní zkoušky a
      jednotná přijímací zkouška na střední školy. Termíny jsou uvedeny přehledně v těchto schématech:

      -MZ časová osa
      -JPZ časová osa 

      Více informaci naleznete zde.

    • Přijímací řízení do prvního ročníku v roce 2020
     • Přijímací řízení do prvního ročníku v roce 2020

     • V souvislosti s řešením mimořádné situace se mění termíny přijímacích zkoušek. Zkouška proběhne nejdříve v červnu. O přesném termínu budete informováni s předstihem. Podrobné oficiální informace naleznete na webu: https://prijimacky.cermat.cz/

      Aktualizace je nutná z důvodu mimořádné situace a krizových opatření. V této souvislosti byl vydán zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, publikovaný ve Sbírce zákonů dne 27. 3. 2020 pod č. 135/2020 Sb. Tento zákon upravuje některé aspekty přijímacího řízení na střední školy. 

      Jedná se o:
      1) Úpravu termínů v rámci 1. kola přijímacích zkoušek. Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021 proběhne v červnu.
      2) Počet termínů zkoušek. Každý uchazeč může písemný test z každého vzdělávacího oboru konat pouze jednou. Uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí. 
      3) Ředitel školy stanoví v rámci vyhlášených kritérií školní přijímací zkoušky (ústní zkouška z angličtiny) 2 nové termíny jejího konání v návaznosti na řádný termín jednotné přijímací zkoušky vyhlášený ministerstvem.
      4) Další náležitosti (vyhodnocování přijímacího řízení, uplatnění opravného prostředku, odevzdání zápisového lístku aj.). O všech těchto skutečnostech bude uchazeč a jeho zákonný zástupce informován.

    • Mimořádné opatření
     • Mimořádné opatření

     • V souladu s usnesením vlády je škola od 16.3. 2020 uzavřena. Neodkladné záležitosti lze vyřídit v pracovní dny od 8.00 - 11.00 na sekretariátu školy.

    • Mimořádné opatření
     • Mimořádné opatření

     • Vážení kurzisté a rodiče,

      z důvodu vyhlášení nouzového stavu pro ČR a od 16. 3. 2020 i karantény a z něj vyplývajících preventivních opatření vám musíme sdělit, že se PREZENČNÍ VÝUKA PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY RUŠÍ DO ODVOLÁNÍ. Velmi nás mrzí, že Vám tím působíme komplikace v přípravě na přijímací zkoušky, ale nemůžeme jednat jinak. 

      Nevíme přesně, jak dlouho zákaz prezenční výuky potrvá, ale pokud to bude před přijímacími zkouškami jen trochu možné, poskytneme Vám lekce intenzivní výuky navíc. 


      Danuta Pokorná, ředitelka gymnázia 

    • Mimořádné opatření
     • Mimořádné opatření

     • Na základě jednání Bezpečnostní rady státu vydalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky dne 10. 3. 2020 Mimořádné opatření, Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, na základě kterého se:

      Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

      osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělání ve školách a školských zařízení podle zákona č. 561/20004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

      osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

       Vzhledem k tomuto nařízení nebudou studenti našeho gymnázia až do odvolání navštěvovat vyučovací hodiny v budově školy. Výuka bude probíhat podle možností pomocí internetu.

      Přípravné kurzy a kurzy AJ v odpoledních a večerních hodinách budou probíhat zatím bez omezení.

    • Informace uchazečům o studium na Gymnázium BMA
     • Informace uchazečům o studium na Gymnázium BMA

     • Informujeme všechny uchazeče o studium na Gymnázium BMA, že přihlášky ke studiu můžete poslat poštou  nebo předat osobně na sekretariátu školy v pracovní dny od 8.00 do 16.00. 

      V době jarních prázdnin od 24. 2. -  27. 2. 2020  od 8.00 do 16.00 hodin na sekretariátu školy.

      V pátek 28. 2. 2020 bude provoz sekretariátu od 8.00 do 12.00 hodin.

      Nejpozději mohou uchazeči  odevzdat přihlášku řediteli školy 2.3. 2020.

      Těšíme se na Vás! Gymnázium BMA

    • Den otevřených dveří - pátek 10. ledna 2020
     • Den otevřených dveří - pátek 10. ledna 2020

     • Zveme Vás na den otevřených dveří na Gymnáziu BMA v pátek 10. ledna 2020 od 11:30 do 16:30 hodin.

      Na dnu otevřených dveří jsme pro Vás připravili následující program:

      1. Ukázkové hodiny

      Návštěva vyučovacích hodin ve třídě v rámci běžné výuky.

      11:35 - 12:20 – dějepis, 1. patro, učebna III. ročníku (3. ročník)
      11:35 - 12:20 – chemie, 1. patro, učebna IV. ročníku (4. ročník)
      11:55 - 12:40 – anglický jazyk, 2. patro, učebna II. ročníku (2. ročník)
      11:55 - 12:40 – český jazyk a literatura, 2. patro, učebna I. ročníku (1. ročník)

      2. Prezentace o škole – ředitelka školy Ing. Danuta Pokorná, 1. patro, učebna III. ročníku

      12:50 – 13:30       a     14:20 – 15:00        

      Podle čeho si vybíráte střední školu? Prezentace má za cíl ujasnit si odpověď na tuto základní otázku a nastínit, pro koho je naše škola vhodná (učební plány, klima školy, vybavení školy, uplatnění absolventů apod.).

      3. Lekce angličtiny pro uchazeče – Paul Till – 1. patro, učebna IV. ročníku

      13:40 – 14:10       a     15:10 – 15:40        (další ukázkové hodiny dle zájmu uchazečů)

      Zahrnuje ukázkové hodiny angličtiny pro příchozí (zde uchazeči v případě zájmu sami zasednou do školních lavic, aby si zakusili hodinu s naším rodilým mluvčím „na vlastní kůži“).        

      4. Pohovor z anglického jazyka – Spencer Steel a Justin Loy, 2. patro, 13:00 – 16:00
      Můžete si vyzkoušet, jak bude probíhat pohovor z angličtiny v rámci přijímacích zkoušek.

      Na Vaši návštěvu se těší učitelé BMA i studenti, kteří Vás rádi provedou školou, podají informace i nabídnou občerstvení!
       

    • Volby do školské rady
     • Volby do školské rady

     • OZNÁMENÍ ředitelky školy

      o době a místě konání voleb do školské rady při Gymnázium BMA, s.r.o. 

      Volby do školské rady Gymnázium BMA, s.r.o. jsou organizovány a budou provedeny v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. – „školský zákon“. 

      Volby do školské rady při Gymnázium BMA, s.r.o. se uskuteční ve středu 20. 11. 2019 na třídních schůzkách od 16:30 do 18:00 hodin. 

      Volit mohou zákonní zástupci nezletilých žáků a žáci zletilí ke dni voleb, kteří volí jednoho člena rady. 

      Hlasovací lístek voliči obdrží v den voleb.


      Kandidáti:              

      OZNÁMENÍ - Volby do školské rady

    • Srdcem, ne očima
     • Srdcem, ne očima

     • Na BMA máme spoustu studentů, kterým není jedno, v jakém prostředí žijeme a jak naše společnost vypadá. Již od února 2018 máme tým dobrovolníků, kteří jezdí do základních a mateřských škol ukazovat dětem, že není důležité, jakou má kdo barvu kůže, ale že je potřeba vnímat, jaký je člověk uvnitř. Studenti využívají k demonstraci důležitých myšlenek zážitkovou výtvarnou metodu a svůj projekt, pro který čerpali inspiraci u umělkyně Angéliky Dass, pojmenovali “Srdcem, ne očima”. V letošním školním roce pokračujeme, první workshop proběhl v ostravské Církevní mateřské škole Přemysla Pittra. Jelikož je tento projekt součástí preventivního programu Gymnázia BMA, náklady na něj jsou částečně pokryty z dotace Moravskoslezského kraje. Více o projektu se můžete dovědět na www.srdcemneocima.cz.

    • Poznávácí zájezd do španělska
     • Poznávácí zájezd do španělska

     • Na přelomu září a října se skupina studentů z 2. a 3.ročníku našeho gymnázia vypravila na cestu za poznáním krás Španělska. Cesta na úplný jih byla trochu náročná, za to velmi krásná. Při cestě na jih jsme se na jeden den zastavili v Barceloně a pak jsme zamířili do letoviska Torremolinos, kde jsme byli ubytování v hotelu poblíž pláže. Každý den po vydatné snídani jsme se vydávali na prohlídku měst. Navštívili jsme Granadu, Córdobu, Sevillu, Rondu, Málagu, a dokonce jsme zamířili i na anglickou půdu za opičkami na Gibraltar. V Barceloně jsme navštívili přístav, Gotickou čtvrť, katedrálu, Paseo de Gracia s domy Casa Batlló a Casa Milá od Antonia Gaudího, La Boquería a samozřejmě kataedrálu Sagrada Familia. V Granadě jsme se podívali ho hradu arabských králů ze středověku - do Alhambry. V Córdobě pak muslimskou mešitu, románský most a centrum města. V Málaze jsme se procházeli v uličkách v centru města, prohlídli jsme si římské divadlo, navštívili Muzeum Pabla Picassa a jeho rodného domu. Následovala prohlídka býčí arény a muzea La Malagueta. Nejkrásnějším městem Andalusie je bezpochyby Sevilla se svým překrásným náměstím, třetí největší katedrálou v Evropě, kde jsou uloženy ostatky Kryštofa Kolumba, Archívem zámořských objevů a dalšími krásami.

      Žákům se tento výlet určitě líbil, hlavně proto, že nám přálo počasí a mohli jsme se ještě v říjnu koupat v moři a také proto, že si mohli procvičit španělštinu a vidět na vlastní oči to, o čem si v hodinách španělštiny jen povídáme nebo ukazujeme na internetu. 

    • Školska rada
     • Školska rada

     • Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.  
      Volby do školské rady Gymnázium BMA, s.r.o. jsou organizovány a budou provedeny v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. – „školský zákon“. Volby do školské rady při Gymnázium BMA, s.r.o se uskuteční ve středu 20. 11. 2019 od 16:30 hodin do 18:00 hodin ve škole.
      Návrhy na kandidáty mohou předávat do 20. 10. 2019 zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci.

      Oznámení o školské radě

    • Nový systém EduPage
     • Nový systém EduPage

     • V letošním školním roce jsme ze systému Bakaláři přešli na nový systém EduPage, všem rodičům i studentům byla e-mailem zaslána automaticky vygenerovaná hesla k přihlášení. Tato změna proběhla s cílem usnadnit komunikaci mezi rodiči a učiteli, zjednodušit systém známkování a usnadnit omlouvání zameškaných hodin. Zvykání na něco nového může být náročné, doufáme však, že lepší systém společně s námi brzy oceníte. Pokud byste si v prostředí EduPage nevěděli rady, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím sekretariátu (+420 558 675 211, info@gymnaziumbma.cz), rádi Vám pomůžeme.

  • Kontakty

   • Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o.
   • Sekretariát (+420) 603 155 292 Ředitelka školy (+420) 725 304 460
   • Dvořákova 1269 Frýdlant nad Ostravicí 739 11 Frýdlant nad Ostravicí Czech Republic
   • Číslo účtu: 27-3604710277/0100
   • IČO: 26787806
   • Resortní identifikátor (IZO): 150009810
 • Follow BMA