• Distanční forma vzdělávání
     • Distanční forma vzdělávání

     • Nařízení ředitele školy k vynucené distanční formě vzdělávání: 

      Základní platformou pro distanční výuku jsou nástroje Google pro všechny žáky, a to zejména aplikace Google Meet pro online výukové lekce, skupinový a individuální chat, audio či videohovory a Google Učebna pro zadávání a odevzdávání úkolů.  K ověřování znalostí žáků budou používané Google testy nebo jiné testovací systémy. Kromě nástrojů Google a dalších aplikací pro vlastní výuku bude využíván systém EduPage a webové stránky školy, a to zejména pro předávání informací žákům a zákonným zástupcům ze strany školy a případnou vzájemnou komunikaci mezi zákonnými zástupci a školou. Hlavním komunikačním kanálem mezi zaměstnanci školy je EduPage chat a pracovní e-mailové adresy ve formátu- jprijmeni@gymnaziumbma.cz. Škola v případě nařízené distanční formy výuky bude učit podle rozvrhu. Probírané učivo je evidováno prostřednictvím zápisu do třídní knihy v systému EduPage, zápis v třídní knize bude uveden ve formě “ Distanční výuka – příslušné téma”. Protože distanční vzdělávání je podle Školského zákona č. 561 povinné, bude absence evidována a omlouvána jako při běžné výuce.
      Výchovy budou v období distanční výuky realizovány pouze předáváním materiálů či návodů pro samostatnou činnost žáků. 
      Zároveň informujeme, že je možnost si ve škole půjčit chromebook, který mohou studenti využívat doma po dobu distanční výuky. 
       

    • Mimořádné opatření č. 26/2020
     • Mimořádné opatření č. 26/2020

     • Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně i místně příslušný podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 a § 82 odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), ve spojení s § 85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb.,

      nařizuje

      mimořádné opatření při epidemii

      s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. na území celého Moravskoslezského kraje spočívající v omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona. 

      Celý text (PDF)

      Metodika pro vzdělávání distančním způsobem naleznete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.    

    • Pokyny k provozu školy – prevence nemoci Covid-19
     • Pokyny k provozu školy – prevence nemoci Covid-19

     • Pokyny vycházejí z dokumentu MŠMT „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/21 vzhledem ke Covid-19“ 

      Změny jsou možné podle aktuální situace

      Žáci jsou povinni: 

      • v co nejkratším čase po příchodu do budovy si důkladně 20 až 30 sekund umýt ruce vodou a mýdlem, případně provést dezinfekci rukou, a následně dodržovat hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole

      • nosit povinně roušky ve všech společných prostorách školy 

      • mít u sebe dvě roušky

      • používat ochranné pomůcky v souladu s aktuálními nařízeními a podle pokynů zaměstnanců školy

      • vydezinfikovat si ruce před zahájením a po skončení práce na počítačích

      • dodržovat zásady osobní a respirační hygieny – zejména kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce 

      • respektovat, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Za příznaky lze považovat: zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolest kloubů a svalů, průjem, ztráta chuti a čichu apod

      • minimalizovat stěhování žáků mezi učebnami, pokud nevyplývá z rozvrhu hodin či suplování

      • minimalizovat kontakty mezi žáky z různých tříd, např. o přestávkách. 

      • dodržovat pravidlo, aby u jednoho stolu v jídelně seděli jen žáci jedné třídy (pokud možno stále titíž žáci), je-li to možné

      • před obědem si řádně umýt, případně dezinfikovat ruce ve třídě či na WC, případně v jídelně. 

      Postup při podezření na výskyt Covid-19 u žáka: 

      Když se příznaky vyskytnou v průběhu vyučování musí žák neprodleně použít roušku  podle pokynů zaměstnanců školy se přesunout do místnosti určené k izolaci (Konferenční místnost) a vyčkat tam, až ho převezme zákonný zástupce, zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy Za příznaky lze považovat: zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolest kloubů a svalů, průjem, ztráta chuti a čichu apod. Ve všech uvedených případech telefonicky kontaktovat praktického lékaře.

      Vzdělávání distančním způsobem:

      1. Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků jedné třídy nebo skupiny, poskytuje škola vzdělávání distančním způsobem 

      2. Žáci jsou povinni vzdělávat se distančním způsobem. 

      3. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka (možnost zapůjčení chromebooku). 

      4. V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole. 

    • Roušky ve škole
     • Roušky ve škole

     • 1. září si na zahájení školního roku 2020/2021, z důvodu shromáždění více než 100 osob, nezapomeňte vzít roušku. Ve školách sice není momentálně povinné nosit roušky, rádi bychom Vás ale požádali, abyste byli obezřetní a nosili je při pohybu po společných prostorách školy (chodby, WC).

      Abychom byli schopni rychleji najít zdroj nákazy, prosíme, nainstalujte si aplikaci eRouška (k nalezení na erouska.cz).

    • Letní prázdniny
     • Letní prázdniny

     • Během letních prázdnin bude provoz na sekretariátě školy omezen - denně od 8.00 - 12.00 a v době od 15. 7. 2020 do 24. 7. 2020 - dovolená.

      PŘEJEME HEZKÉ PRÁZDNINY!!!

    • Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2020/2021
     • Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2020/2021


     • Výsledky přijímacího řízení

      Informace o odevzdání zápisového lístku pro přijaté uchazeče:
      Termín pro odevzdání zápisových lístků je stanoven na 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Pro uchazeče o střední vzdělání ve čtyřletých oborech vzdělání, včetně nástavbového studia je termín pro odevzdání zápisového lístku tedy jednotný a to do 23. června 2020. Zápisový lístek se v tomto termínu musí odevzdat buď ve škole, nebo k poštovní přepravě (stačí razítko pošty s tímto datem).
      Podmínkou přijetí ke studiu je odevzdání zápisového lístku a podepsání smlouvy o studiu. Schůzka se zákonnými zástupci budoucích studentů 1. ročníku se bude konat v pondělí 29. června 2020 v 16:00 v budově školy.

      Informace pro nepřijaté uchazeče k podání žádosti o nové rozhodnutí:
      Podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání. I nadále, však existuje možnost, jak přijmout uchazeče, který uspěl u přijímací zkoušky, resp. splnil kritéria pro přijetí, ale nebyl přijat z kapacitních důvodů. Tento uchazeč může podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost“). Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020. Žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Lhůta je dodržena i tehdy, když uchazeč podá žádost na poště poslední den lhůty. Vzor žádosti spolu s rozhodnutím o nepřijetí Vám zašleme doporučeně poštou.

      Informace o náhradním termínu JPZ
      K náhradnímu termínu JPZ může jít uchazeč, který se do 3 dnů z vážných důvodů omluvil písemně řediteli školy z řádného termínu. Za vážné důvody lze v tomto případě považovat např. nemoc, karanténní opatření, nemožnost dostavit se na přijímací zkoušku ze zahraničí a další obtíže spojené s pandemií. Škola přihlásí k náhradnímu termínu jednotné přijímací zkoušky uchazeče Centru do 2 pracovních dnů od doručení omluvy. Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky stanovilo ministerstvo na úterý 23. června 2020, a to pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástaveb a pro obory vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií.
      Náhradní termín školní přijímací zkoušky je stanoven na pondělí 22. června 2020.

    • Termíny maturitních a přijímacích zkoušek
     • Termíny maturitních a přijímacích zkoušek

     • Dne 6. 5. 2020 ministr školství R. Plaga oznámil termíny maturitních a přijímacích zkoušek.

      Státní část maturitní zkoušky (didaktické testy) se bude konat 1. 6. a 2. 6. 2020. Test Matematika+ proběhne 3. 6. 2020.

      Ústní maturitní zkoušky v Gymnázium BMA se budou konat v týdnu od 15. 6. 2020 do 19. 6. 2020.

      Jednotná přijímací zkouška proběhne pouze v jednom termínu, a to dne 8. 6. 2020 pro čtyřleté obory.

      První a druhý řádný termín školní příjímací zkoušky z anglického jazyka proběhne ve čtvrtek 4. 6. a v pátek 5. 6. 2020.

      První a druhý náhradní termín školní příjímací zkoušky z anglického jazyka proběhne v pátek 19. 6. a v pondělí 22. 6. 2020.

      MŠMT také zveřejnilo informaci, ve kterých termínech se letos uskuteční maturitní zkoušky a
      jednotná přijímací zkouška na střední školy. Termíny jsou uvedeny přehledně v těchto schématech:

      -MZ časová osa
      -JPZ časová osa 

      Více informaci naleznete zde.

    • Přijímací řízení do prvního ročníku v roce 2020
     • Přijímací řízení do prvního ročníku v roce 2020

     • V souvislosti s řešením mimořádné situace se mění termíny přijímacích zkoušek. Zkouška proběhne nejdříve v červnu. O přesném termínu budete informováni s předstihem. Podrobné oficiální informace naleznete na webu: https://prijimacky.cermat.cz/

      Aktualizace je nutná z důvodu mimořádné situace a krizových opatření. V této souvislosti byl vydán zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, publikovaný ve Sbírce zákonů dne 27. 3. 2020 pod č. 135/2020 Sb. Tento zákon upravuje některé aspekty přijímacího řízení na střední školy. 

      Jedná se o:
      1) Úpravu termínů v rámci 1. kola přijímacích zkoušek. Jednotná přijímací zkouška ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2020/2021 proběhne v červnu.
      2) Počet termínů zkoušek. Každý uchazeč může písemný test z každého vzdělávacího oboru konat pouze jednou. Uchazeč skládá zkoušku ve škole uvedené na přihlášce v prvním pořadí. 
      3) Ředitel školy stanoví v rámci vyhlášených kritérií školní přijímací zkoušky (ústní zkouška z angličtiny) 2 nové termíny jejího konání v návaznosti na řádný termín jednotné přijímací zkoušky vyhlášený ministerstvem.
      4) Další náležitosti (vyhodnocování přijímacího řízení, uplatnění opravného prostředku, odevzdání zápisového lístku aj.). O všech těchto skutečnostech bude uchazeč a jeho zákonný zástupce informován.

    • Mimořádné opatření
     • Mimořádné opatření

     • V souladu s usnesením vlády je škola od 16.3. 2020 uzavřena. Neodkladné záležitosti lze vyřídit v pracovní dny od 8.00 - 11.00 na sekretariátu školy.

    • Mimořádné opatření
     • Mimořádné opatření

     • Vážení kurzisté a rodiče,

      z důvodu vyhlášení nouzového stavu pro ČR a od 16. 3. 2020 i karantény a z něj vyplývajících preventivních opatření vám musíme sdělit, že se PREZENČNÍ VÝUKA PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY RUŠÍ DO ODVOLÁNÍ. Velmi nás mrzí, že Vám tím působíme komplikace v přípravě na přijímací zkoušky, ale nemůžeme jednat jinak. 

      Nevíme přesně, jak dlouho zákaz prezenční výuky potrvá, ale pokud to bude před přijímacími zkouškami jen trochu možné, poskytneme Vám lekce intenzivní výuky navíc. 


      Danuta Pokorná, ředitelka gymnázia 

    • Mimořádné opatření
     • Mimořádné opatření

     • Na základě jednání Bezpečnostní rady státu vydalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky dne 10. 3. 2020 Mimořádné opatření, Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, na základě kterého se:

      Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020:

      osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělání ve školách a školských zařízení podle zákona č. 561/20004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

      osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.

       Vzhledem k tomuto nařízení nebudou studenti našeho gymnázia až do odvolání navštěvovat vyučovací hodiny v budově školy. Výuka bude probíhat podle možností pomocí internetu.

      Přípravné kurzy a kurzy AJ v odpoledních a večerních hodinách budou probíhat zatím bez omezení.

    • Informace uchazečům o studium na Gymnázium BMA
     • Informace uchazečům o studium na Gymnázium BMA

     • Informujeme všechny uchazeče o studium na Gymnázium BMA, že přihlášky ke studiu můžete poslat poštou  nebo předat osobně na sekretariátu školy v pracovní dny od 8.00 do 16.00. 

      V době jarních prázdnin od 24. 2. -  27. 2. 2020  od 8.00 do 16.00 hodin na sekretariátu školy.

      V pátek 28. 2. 2020 bude provoz sekretariátu od 8.00 do 12.00 hodin.

      Nejpozději mohou uchazeči  odevzdat přihlášku řediteli školy 2.3. 2020.

      Těšíme se na Vás! Gymnázium BMA

  • Kontakty

   • Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o.
   • Sekretariát (+420) 603 155 292
    Ředitelka školy (+420) 725 304 460
   • Dvořákova 1269
    Frýdlant nad Ostravicí
    739 11 Frýdlant nad Ostravicí
    Czech Republic
   • Číslo účtu: 27-3604710277/0100
   • IČO: 26787806
   • Resortní identifikátor (IZO): 150009810
 • Follow BMA