• Přijímací řízení do prvního ročníku ve školním roce 2022/2023

  • >>Výsledky přijímacího řízení do prvního ročníku ve školním roce 2022/2023

   Dne 13. 5. 2022 rozhodnutím ředitelky školy byli přijati na základě odvolání uchazeči s registračním číslem: 48, 41, 6, 40.

   Informace o výsledcích přijímacích zkoušek

   Je-li uchazeč přijat:

   • začíná mu následujícím pracovním dnem běžet lhůta 10 pracovních dnů pro odevzdání zápisového lístku škole, zápisový lístek žáci obdrží od své ZŠ 
   • přijatým uchazečům se rozhodnutí o přijetí nezasílá, pouze se oznamuje pod přiděleným registračním číslem zveřejněním seznamu uchazečů na webových stránkách školy a v budově školy 
   • zápisové lístky se odevzdávají na sekretariátu školy v době od 7:30 do 16:00
   • rozhodne-li se uchazeč nastoupit na jinou střední školu, prosíme o sdělení této informace na e-mailovou adresu info@gymnaziumbma.cz


   Není-li uchazeč přijat:

   • jeden z rodičů si může vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí osobně na sekretariátu školy, a to v pátek 29.4. 2022 od 7:30 do 16:00 a v pondělí 2. 5. 2022 od 7:30 do 14:00 a zároveň má možnost podat odvolání. Nevyzvednutá rozhodnutí budou následně odeslána poštou doporučeně zákonnému zástupci žáka, případně datovou schránkou.
   • odvolání lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne osobního převzetí nebo doručení rozhodnutí o nepřijetí
   • neodevzdají-li zápisové lístky všichni přijatí uchazeči, bude škola přijímat další uchazeče, kteří podali odvolání, přičemž bude plně respektováno pořadí uchazečů podle výsledků přijímacího řízení
    
    
    
   Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o. pro školní rok 2022/2023 zastoupené Ing. Danutou Pokornou, ředitelkou školy, vyhlašuje v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, první kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium. 


   Termíny konání jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky

   • 1. termín: 12. dubna 2022
   • 2. termín: 13. dubna 2022

    

   Termíny pohovorů z anglického jazyka

   • 19. - 20. dubna 2022
    

   Náhradní termíny

   • 1. termín: středa 10. května 2022
   • 2. termín: čtvrtek 11. května 2022

    

   Informace k přijímacímu řízení:

   • přihlášky ke vzdělávání na střední škole se pro 1. kolo přijímacího řízení předkládají do 1. března 2022 přímo řediteli příslušné střední školy (přihláška musí být podepsaná jak žákem, tak zákonným zástupcem)
   • přihláška na gymnázium nemusí být potvrzena lékařem
   • součástí přihlášky jsou informace o zpracování osobních údajů v rámci přijímacího řízení   
   • písemný test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut, test z matematiky pak 70 minut, do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu
   • jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV)
   • pokud má zákonný zástupce zřízenou datovou schránku, uvede v přihlášce ID datové schránky, pokud si ji zřídí po odevzdání přihlášky, zašle ID datové schránky na e-mail školy

    

   Údaje na přihlášce:

   • Název a adresa školy: Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o., Dvořákova 1269, Frýdlant nad Ostravicí
   • Obor vzdělání (kód a název): 79–41–K/41 Gymnázium
     

   Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o., pro školní rok 2022/2023 přijímá 28 žáků do čtyřletého studia (obor 79-41-K/41 Gymnázium).

    

   Naše škola organizuje přípravné kurzy:  https://kurzy.gymnaziumbma.cz/

   Kritéria přijímacího řízení (PDF) 

   Přijímací pohovory z angličtiny (PDF)

   Přihláška ke vzdělání na střední škole (PDF)

   Informace GDPR (PDF)

   Webové stránky s informacemi o přijímacím řízení

  • Kontakty

   • Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o.
   • info@gymnaziumbma.cz
   • (+420) 603 155 292
   • Dvořákova 1269 Frýdlant nad Ostravicí 739 11 Frýdlant nad Ostravicí Czech Republic
   • Číslo účtu: 27-3604710277/0100
   • IČO: 26787806
   • Resortní identifikátor (IZO): 150009810
   • (+420) 725 304 460
 • Follow BMA