• Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

  • DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

    

   Dny otevřených dveří plánujeme na 24. listopadu 2023 a 19. ledna 2024

    

   JEDNOTNÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA


   Vzhledem k tomu, že konečná podoba právních předpisů bude dána až vyhlášením 
   ve Sbírce zákonů, má proto níže uvedený text informativní charakter.


   Připravuje se novela školského zákona, která má být účinná od 1. 1. 2024


   Průběh jednotné přijímací zkoušky (JPZ) a školní přijímací zkoušky (ŠPZ)

   Řádné termíny PZ

   JPZ:       12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po) - 4 leté obory vzdělání a nástavby

   ŠPZ:      od 15. března do 23. dubna 2024 - platí jak pro obory vzdělání s maturitní zkouškou, tak i pro obory vzdělání bez maturitní zkoušky

   Náhradní termíny:

   JPZ:      29. a 30. dubna 2024 (Po, Út) - 4 leté obory vzdělání

   ŠPZ:     od 24. dubna do 5. května 2024 - platí jak pro obory vzdělání s maturitní zkouškou, tak i pro obory vzdělání bez maturitní zkoušky

    

   Zahájení přijímacího řízení


   Ředitel střední školy do systému vloží v období od 15. do 31. ledna 2024:

   • počet míst vypsaných do 1. kola k jednotlivým škol-obor-formám (nelze snížit, zvyšovat lze do 7. května 2024) dle vyhlášených kritérií pro přijímání,
   • výchozí stav odpovídá rejstříku, obor lze rozdělit podle zaměření/sportu/lokality, (každá škola-obor-forma či zkrácené studium s vlastní kapacitou přijímaných uchazečů znamená samostatné vyhlašované pořadí výsledků),
   • maximální počet uchazečů pro jednotné přijímací zkoušky (JPZ) – počet učeben s 15-17 místy / počet menších učeben – jde pouze o orientační údaj,
   • definice povinných příloh k přihlášce,
   • PDF s kritérii pro přijímací řízení.

   Elektronická přihláška

   • Přihlášky se budou objevovat v reálném čase tak, jak je budou zákonní zástupci mezi 1. a 20. únorem 2024 elektronicky podávat.
   • Údaje zákonného zástupce i jeho dítěte budou načtené ze základních registrů, pokud bude uchazeč přihlášen jinou osobou než zákonným zástupcem, bude zobrazeno varování.
   • Veškerá komunikace se zákonným zástupcem/uchazečem se vede v rámci systému, neposílá se žádný dopis fyzicky. Zpráva v systému má fikci doručení 10 dnů.

   Veškeré přílohy přihlášek je možné si ze systému stáhnout.

   Přihláška formou výpisu ze systému

   • Zákonný zástupce vyplní všechny údaje o sobě i dítěti, přidá přílohy a přihlášku uloží. Vytiskne výpis s unikátním osmimístným kódem (včetně čárového kódu) pro "přepis" do systému.
   • Ředitel každé školy přepíše osmimístný kód (nebo načte čárový kód) do systému, a tím se mu objeví elektronická přihláška (při prvním přijetí proběhnou lustrace v základních registrech).
   • Dále se s takovou přihláškou pracuje stejně jako s elektronickou přihláškou.

   Tiskopis

   • Zákonný zástupce uchazeče vyplní až 3, resp. 5 oborů (ve stejném pořadí) a doručí je v listinné podobě s přílohami do každé školy.
   • Nezbytné údaje o uchazeči a volbě oborů vzdělání (rodné číslo, ...) vkládá do systému škola uvedená na prvním místě, a to do 26. února 2024. Druhá a třetí škola v pořadí údaje zkontroluje (do 28. února 2024) podle své listinné přihlášky.
   • Systém vygeneruje registrační číslo uchazeče, které musí poslat zákonnému zástupci či uchazeči (buď s pozvánkou nebo samostatně) vždy ředitel první školy.
   • Neshody mezi zákonnými zástupci budou řešeny jako doposud, tzn. správní řízení se přeruší a zákonní zástupci budou vyzváni k dohodě a doložení prohlášení o dohodě, v případě neshody situaci řeší soud. Systém bude také disponovat kontrolou (zobrazí notifikaci ředitelům škol), zda u uchazečů neexistuje podání více přihlášek než tři, resp. pět (například jeden ze zákonných zástupců podá tři přihlášky v listinné podobě a druhý jiné přihlášky v elektronické podobě).

   Rozdělení k jednotné přijímací zkoušce (JPZ)

   • CZVV 1. března 2024 určí, který uchazeč kde a kdy koná JPZ a předá tyto informace ředitelům středních škol.
   • Rozdělovat se bude primárně podle vzdálenosti školy od bydliště uchazeče a sekundárně podle kapacity školy pro JPZ. Je možné přiřadit uchazeče 2x do jedné školy.

   Pozvánky

   • Ředitel školy stanoví minimálně 2 termíny konání školní přijímací zkoušky s tím, že minimálně 1 termín musí být v jiný den, než jsou termíny JPZ.
   • Ředitel střední školy může zadat termíny školních zkoušek konkrétním uchazečům v prostředí systému (s možností doplnění dalších informací), pokud ho bude využívat ke generování pozvánek.
   • Pozvánky k JPZ a školní přijímací zkoušce posílá ředitel školy, a to 14 dnů před termínem konání, a to buď odesláním zprávy v systému (platí pro elektronicky podané přihlášky) nebo zašle v listinné podobě (platí pro výpisy a tiskopisy).
     

    

   Stanovení pořadí uchazečů

   Nově se pořadí stanoví až po náhradním termínu

   • CZVV do systému vloží 6. května 2024 výsledky JPZ a střední školy si je stáhnou.
   • Střední školy na základě výsledků JPZ, školní přijímací zkoušky a dalších kritérií stanoví jednoznačné pořadí uchazečů.
   • 7. května 2024 ředitel školy vyplní údaje o pořadí uchazečů do systému. Pořadí musí být unikátní – nesmí být dva uchazeči na stejném místě. Uchazeči, kteří nesplnili kritéria přijímacího řízení, mají uveden příznak „nesplnil kritéria“ a pořadí nemají vyplněno.
   • 8. května 2024 systém rozdělí uchazeče do oborů podle jimi zvolené priority a zašle řediteli střední školy prostřednictvím systému informací o stavu „přijetí/nepřijetí“ včetně důvodu nepřijetí (zda byl přijat do jiného oboru nebo z kapacitních důvodů).
   • 9. května 2024 ředitel školy provede verifikaci, v případě nesrovnalostí komunikuje s CZVV.
   • 15. května 2024 ředitel střední školy zveřejní výsledky přijímacího řízení – na veřejně přístupném místě ve škole a nahraje PDF soubor s podrobnými výsledky dle jednotlivých kritérií do systému.
   • Zápisové lístky se nepoužívají.
   • Rozhodnutí o přijetí ani nepřijetí se uchazečům neposílá.
   • Uchazeči v systému uvidí své výsledky ve všech oborech, kam podali přihlášku, a to nejdříve po uzavření verifikace.
   • V případě, že uchazeč nechce nastoupit do oboru vzdělání, kam byl přijat, zpravidla v tomto oboru podá „vzdání se“ svého místa, škola to zapíše do systému. Teprve potom bude mít zákonný zástupce nebo uchazeč možnost podat přihlášku do 2. nebo dalšího kola v jiných školách/oborech.

   2. kolo přijímacího řízení

   • Centrálně řízené jako 1. kolo. Stejný princip jako v 1. kole, tedy možnost podání max. 3, resp. 5 přihlášek s prioritizací, nutno zohlednit JPZ min 60 %, resp. 40 % u gymnázií se sportovní přípravou.
   • Do 20. května 2024 - vložení základních údajů do systému (škol-obor-forma-jazyk, počet volných míst, kritéria).
   • Systém bude disponovat verifikačním algoritmem pro ověření, zda uchazeč již nebyl přijat v 1. kole.
   • Do 2. kola se mohou hlásit:
    • uchazeči, kteří neuspěli v 1. kole přijímacího řízení,
    • uchazeči, kteří se vůbec nehlásili do 1. kola přijímacího řízení (nemohou se ale hlásit do maturitních oborů, protože nekonali JPZ),
    • uchazeči, kteří se vzdají svého přijetí v 1. kole do 21. května 2024.
   • Systém poskytne přehled o volných místech (v 1. i 2. kole), a to i bez nutnosti se přihlašovat do systému.
   • Po proběhnutí zkoušek stejný proces jako v 1. kole – předání pořadí do systému, který rozřadí uchazeče na školy, proběhne 15. června 2024, vyhlášení výsledků 21. června 2024.

   3. kolo přijímacího řízení

   • Podávání pouze tiskopisů, uchazeč nemůže využít systém.
   • Uchazeč potvrdí zájem – písemně volnou formou.
   • Střední škola posílá uchazeči rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dle výsledku přijímacího řízení.
   • Střední škola zadává do systému přijímaného uchazeče – nelze přijmout uchazeče přijatého v jiné škole – nejdříve se tam musí vzdát přijetí.

    

   Důležité odkazy s informacemi k přijímacímu řízení na střední školy

  • Kontakty

   • Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o.
   • Sekretariát (+420) 603 155 292 Ředitelka školy (+420) 725 304 460
   • Dvořákova 1269 Frýdlant nad Ostravicí 739 11 Frýdlant nad Ostravicí Czech Republic
   • Číslo účtu: 27-3604710277/0100
   • IČO: 26787806
   • Resortní identifikátor (IZO): 150009810
 • Follow BMA