• Přijímací řízení do prvního ročníku ve školním roce 2023/2024

  •  

   Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o. pro školní rok 2023/2024 zastoupené Ing. Danutou Pokornou, ředitelkou školy, vyhlašuje v souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, první kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium. 
    

   Termíny konání jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky

   • 1. termín: 13. dubna 2023
   • 2. termín: 14. dubna 2023

    

   Termíny pohovorů z anglického jazyka

   • 1. termín: 24. dubna 2023
   • 2. termín: 25. dubna 2023
    

   Náhradní termíny

   • 1. termín: středa 10. května 2023
   • 2. termín: čtvrtek 11. května 2023

    

   Informace k přijímacímu řízení:

   • přihlášky ke vzdělávání na střední škole se pro 1. kolo přijímacího řízení předkládají do 1. března 2023 přímo řediteli příslušné střední školy (přihláška musí být podepsaná jak žákem, tak zákonným zástupcem)
   • přihláška na gymnázium nemusí být potvrzena lékařem
   • součástí přihlášky jsou informace o zpracování osobních údajů v rámci přijímacího řízení   
   • písemný test z českého jazyka a literatury trvá 60 minut, test z matematiky pak 70 minut, do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu
   • jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV)
   • pokud má zákonný zástupce zřízenou datovou schránku, uvede v přihlášce ID datové schránky, pokud si ji zřídí po odevzdání přihlášky, zašle ID datové schránky na e-mail školy

    

   Údaje na přihlášce:

   • Název a adresa školy: Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o., Dvořákova 1269, Frýdlant nad Ostravicí
   • Obor vzdělání (kód a název): 79–41–K/41 Gymnázium
     

   Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o., pro školní rok 2023/2024 přijímá standardně 30 žáků do čtyřletého studia (obor 79-41-K/41 Gymnázium). V případě navýšení kapacity školy přijme gymnázium 50 žáků. 

    

   Cizinci podle Lex Ukrajina

   Cizincům podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. se na jejich žádost promíjí zkouška z českého jazyka (tzn. i didaktický test jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury), pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem. Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.

   Opatření obecné povahy MŠMT – přijímací řízení podle Lex Ukrajina

   Naše škola organizuje přípravné kurzy: https://kurzy.gymnaziumbma.cz/

   Kritéria přijímacího řízení (PDF) 

   Přijímací pohovory z angličtiny (PDF)

   Přihláška ke vzdělání na střední škole (PDF)

   Informace GDPR (PDF)

   Webové stránky s informacemi o přijímacím řízení

  • Kontakty

   • Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o.
   • info@gymnaziumbma.cz
   • (+420) 603 155 292
   • Dvořákova 1269 Frýdlant nad Ostravicí 739 11 Frýdlant nad Ostravicí Czech Republic
   • Číslo účtu: 27-3604710277/0100
   • IČO: 26787806
   • Resortní identifikátor (IZO): 150009810
   • (+420) 725 304 460
 • Follow BMA