• Exkurze do Dolních Vítkovic
     • Exkurze do Dolních Vítkovic

     • V měsíci říjnu jsme s druhým ročníkem navštívili Oblast Dolní Vítkovice. Zúčastnili jsme se dvou programů. Prohlédli jsme si areál Vysokopecního závodu a dozvěděli se zajímavosti o historii a principech výroby železa. Také jsme se absolvovali vzdělávací program Záhada jaderné elektrárny ve Velkém Světě Techniky, kde jsme si vyzkoušeli dozimetrem měřit radiaci a dozvěděli se něco o jaderných reakcích.


      Exkurze byla zajímavá a určitě bylo fajn vidět na vlastní oči prostředí vysokých pecí či si vyzkoušet práci v malé laboratoři.

    • Crowdfunding
     • Crowdfunding

     • V květnu jsme se pustili do rozsáhlé rekonstrukce školy, která zahrnuje i nástavbu dalšího patra. Nyní jsme na stránkách donio.cz spustili projekt, jehož cílem je s Vaší pomocí vybrat peníze na dofinancování této stavby. Jedná se o tzv. matching, takže se díky našemu štědrému sponzorovi každá koruna, kterou se nám rozhodnete pomoci,  zdvojnásobí. Udělá nám radost, když přispějete a budete náš projekt šířit dál. 

      Děkujeme za každý Váš finanční dar!

      Odkaz na sbírku: https://www.donio.cz/BeskydyMountainAcademy

    • Oznámení o výuce v náhradních prostorách
     • Oznámení o výuce v náhradních prostorách

     • Z důvodu nástavby a rekonstrukce budovy gymnázia bude výuka od 2. 9. 2021 probíhat v náhradních prostorách dle oficiálního rozvrhu hodin. Žáci 1. - 3. ročníku se budou učit v Kulturním centru Frýdlant nad Ostravicí na adrese Hlavní 1755.

      Výuka žáků 4. ročníku bude probíhat v budově sboru Církve bratrské, Poštovní 1165, Frýdlant nad Ostravicí.

      Po tuto dobu mohou žáci chodit na obědy do školní jídelny v ZŠ T. G. Masaryka. Bližší informace 1. 9. 2021.

      >>Rozvrh

    • Zahájení školního roku 2021/22
     • Zahájení školního roku 2021/22

     • Vážení rodiče, milí studenti,

      letošní školní rok zahájíme ve středu 1. 9. 2021 v kulturním centru Frýdlant nad Ostravicí. V 9:15 se všichni setkáme ve velkém sále, kde proběhne testování těch žáků, kteří nedoloží potvrzení o negativním výsledku testu z odběrového místa (PCR ne starší než 7 dní, antigenní ne starší ne 72 hodin), dokončeném očkování (nejméně 14 dní po 2. dávce) nebo potvrzení o prodělaném onemocnění v posledních 180 dnech. Kdo tedy má potvrzení, musí jej doložit buď v tištěné nebo elektronické formě. 

      V 10:00 proběhne slavnostní zahájení nového školního roku, na kterém bude povinnost mít nasazený respirátor. Pak budou následovat setkání s třídními učiteli, kde se žáci dozví informace spojené s výukou a každý obdrží potvrzení o studiu.

    • Omezení provozu na sekretariátě
     • Omezení provozu na sekretariátě

     • Z důvodu rekonstrukce budovy je provoz na sekretariátě omezen. Nutné případy volejte na tel. č. 603155292, případně napište Váš požadavek na info@gymnaziumbma.cz.


      Děkujeme za pochopení.

    • Schůzka zákonných zástupců přijatých žáků
     • Schůzka zákonných zástupců přijatých žáků

     • Zveme všechny zákonné zástupce přijatých žáků do 1. ročníku 2021/2022 na schůzku, která se koná ve čtvrtek 17. června 2021 v 17.00 hod. v Kulturním centru ve Frýdlantě nad Ostravicí - boční vchod do Kina. Na programu bude podepisování smlouvy o studiu, výměr školného, informace k adaptačnímu pobytu.

    • ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ
     • ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

     • Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s. r. o., jako příslušný správní orgán podle § 165 odst. 2 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v plném rozsahu, vyhovuje odvolání a přijímá ke vzdělávání v čtyřletém gymnáziu, jehož/jejíž činnost vykonává Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s. r. o., od 1. 9. 2021, do I. ročníku oboru Gymnázium 79-41-K/41

       

      22 - GymBMA/54/2021

      20 - GymBMA/52/2021

      26 - GymBMA/58/2021

      48 - GymBMA/83/2021

      2 - GymBMA/22/2021

      51 - GymBMA/86/2021

      43 - GymBMA/78/2021

      57 - GymBMA/94/2021

      23 - GymBMA/55/2021

    • NÁVRAT STUDENTŮ DO ŠKOLY OD 24. 5. 2021
     • NÁVRAT STUDENTŮ DO ŠKOLY OD 24. 5. 2021

     • Milí studenti,od pondělí 24. 5. 2021 se střední školy vrací k prezenční výuce, a tak se budeme těšit, že se opět uvidíme. V budově školy budou probíhat maturitní zkoušky, Projektová výuka 1. - 3. ročníku bude probíhat na dvou místech:

      • v budově sboru CB na ul. Poštovní vedle pošty 
      • v Kulturním centru ve Frýdlantu nad Ostravicí - vchod do vestibulu kina (KC FnO)

       

      Organizace výuky:

      každé pondělí od 8:00 - testování studentů

      výuka vždy od 8:30 - 12:30 střídavě buď v budově sboru CB nebo KC.

      Od  24. 5. bude 1. ročník v budově sboru CB, kde bude probíhat projektová výuka jazyků.

      Ročník 2. - 3. bude v KC FnO - projektová výuka ostatních předmětů.

      Podrobný rozvrh bude na EduPage.

      V termínu od 1.6 - 3. 6. budou ústní maturitní zkoušky, ostatní třídy:

      • 1. 6. - 2. ročník - testy profesní orientace v KC FnO,  1.  a 3. ročník -  výlet
      • 2. 6. - preventivní program v KC FnO od 9:00 - 12:30 (1. - 3.. roč.)
      • 3. 6. - sportovní den (1. - 3.. roč.)
    • Mimořádná opatření související s průběhem přijímacích zkoušek
     • Mimořádná opatření související s průběhem přijímacích zkoušek

     •   Mimořádná opatření související s průběhem přijímacích zkoušek

      Uchazeči o studium se umožní přítomnost na přijímací zkoušce pouze pokud:

      a) nevykazuje příznaky onemocnění COVID-19

      b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, jíž je žákem, v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky.

      Výše uvedený doklad může uchazeč nahradit:

      a) dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

      b) dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo

      c) certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů.

      Kontrola vydaných dokladů bude provedena před vpuštěním uchazečů do budovy školy. Bez předloženého dokladu nebude uchazeči konání přijímací zkoušky umožněno.

      Všichni uchazeči jsou povinni si chránit ústa a nos. Tyto ochranné pomůcky musí splňovat standardy podle mimořádných opatření MZ.  

      >> Mimořádné opatření

    • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021
     • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021 DO 11. DUBNA 2021

     • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. března 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení do 11. dubna se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

      >>Příloha

    • JARNÍ PRÁZDNINY
     • JARNÍ PRÁZDNINY

     • Od 1. 3. - 7. 3. 2021 máme JARNÍ PRÁZDNINY! 
      Po prázdninách provoz škol a školských zařízení zůstává ve stejném režimu až do odvolání. Výuka nadále probíhá distančním způsobem dle rozvrhu.

    • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 14. ÚNORA DO 28. ÚNORA 2021
     • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 14. ÚNORA DO 28. ÚNORA 2021

     • V návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud. Výuka nadále probíhá distančním způsobem dle dosavadního rozvrhu.

    • PŘIHLÁŠKY KE STUDIU
     • PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

     • Přihlášky ke střednímu vzdělávání se pro 1. kolo přijímacího řízení předkládají přímo v sekretariátu školy (provozní doba 8.00 - 14.00, po předcházející domluvě i mimo tuto dobu) nebo přihlášku můžete zaslat poštou do 1. března 2021.

    • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ DO 28. LEDNA 2021
     • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ DO 28. LEDNA 2021

     • Výuka na středních školách probíhá stále distančním způsobem dle dosavadních rozvrhů a pravidel. Dne 29. 1. 2021 jsou pololetní prázdniny. Výpisy z vysvědčení s hodnocením za 1. pololetí žáci obdrží, jakmile jim bude povolena prezenční výuka. 

  • Kontakty

   • Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o.
   • Sekretariát (+420) 603 155 292
    Ředitelka školy (+420) 725 304 460
   • Dvořákova 1269
    Frýdlant nad Ostravicí
    739 11 Frýdlant nad Ostravicí
    Czech Republic
   • Číslo účtu: 27-3604710277/0100
   • IČO: 26787806
   • Resortní identifikátor (IZO): 150009810
 • Follow BMA