• JARNÍ PRÁZDNINY
     • JARNÍ PRÁZDNINY

     • Od 1. 3. - 7. 3. 2021 máme JARNÍ PRÁZDNINY! 
      Po prázdninách provoz škol a školských zařízení zůstává ve stejném režimu až do odvolání. Výuka nadále probíhá distančním způsobem dle rozvrhu.

    • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 14. ÚNORA DO 28. ÚNORA 2021
     • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 14. ÚNORA DO 28. ÚNORA 2021

     • V návaznosti na opětovné vyhlášení nouzového stavu vládou České republiky rozhodla vláda krizovým opatřením, že provoz škol a školských zařízení zůstává od pondělí 15. února 2021 ve stejném režimu jako dosud. Výuka nadále probíhá distančním způsobem dle dosavadního rozvrhu.

    • PŘIHLÁŠKY KE STUDIU
     • PŘIHLÁŠKY KE STUDIU

     • Přihlášky ke střednímu vzdělávání se pro 1. kolo přijímacího řízení předkládají přímo v sekretariátu školy (provozní doba 8.00 - 14.00, po předcházející domluvě i mimo tuto dobu) nebo přihlášku můžete zaslat poštou do 1. března 2021.

    • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ DO 28. LEDNA 2021
     • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ DO 28. LEDNA 2021

     • Výuka na středních školách probíhá stále distančním způsobem dle dosavadních rozvrhů a pravidel. Dne 29. 1. 2021 jsou pololetní prázdniny. Výpisy z vysvědčení s hodnocením za 1. pololetí žáci obdrží, jakmile jim bude povolena prezenční výuka. 

    • Vánoční dárek dětem ze slumu
     • Vánoční dárek dětem ze slumu

     • Naši studenti měli příležitost tyto děti z indického slumu poznat. Tyto Vánoce na ně chceme myslet a podpořit jejich možnosti pro studium. Přidejte se k nám a pošlete na náš transparentní účet jednu z následujících částek. Tyto finance jsou náklady na jedno dítě:

      Školné (300 Kč/měsíc, nebo 3000 Kč/rok)

      Obědy (600 Kč/měsíc, nebo 6000 Kč/rok)

      Pobyt v dětské ubytovně (3000 Kč/ měsíc, nebo 30 000 Kč/rok)

      Transparentní účet: 123-0951350217/0100

      Děkujeme, pokud se do toho rozhodnete s námi jít a darovat vánoční dárek, na kterém opravdu záleží.

    • Distanční forma vzdělávání
     • Distanční forma vzdělávání

     • Nařízení ředitele školy k vynucené distanční formě vzdělávání: 

      Základní platformou pro distanční výuku jsou nástroje Google pro všechny žáky, a to zejména aplikace Google Meet pro online výukové lekce, skupinový a individuální chat, audio či videohovory a Google Učebna pro zadávání a odevzdávání úkolů.  K ověřování znalostí žáků budou používané Google testy nebo jiné testovací systémy. Kromě nástrojů Google a dalších aplikací pro vlastní výuku bude využíván systém EduPage a webové stránky školy, a to zejména pro předávání informací žákům a zákonným zástupcům ze strany školy a případnou vzájemnou komunikaci mezi zákonnými zástupci a školou. Hlavním komunikačním kanálem mezi zaměstnanci školy je EduPage chat a pracovní e-mailové adresy ve formátu- jprijmeni@gymnaziumbma.cz. Škola v případě nařízené distanční formy výuky bude učit podle rozvrhu. Probírané učivo je evidováno prostřednictvím zápisu do třídní knihy v systému EduPage, zápis v třídní knize bude uveden ve formě “ Distanční výuka – příslušné téma”. Protože distanční vzdělávání je podle Školského zákona č. 561 povinné, bude absence evidována a omlouvána jako při běžné výuce.
      Výchovy budou v období distanční výuky realizovány pouze předáváním materiálů či návodů pro samostatnou činnost žáků. 
      Zároveň informujeme, že je možnost si ve škole půjčit chromebook, který mohou studenti využívat doma po dobu distanční výuky. 
       

    • Mimořádné opatření č. 26/2020
     • Mimořádné opatření č. 26/2020

     • Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně i místně příslušný podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 a § 82 odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), ve spojení s § 85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb.,

      nařizuje

      mimořádné opatření při epidemii

      s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. na území celého Moravskoslezského kraje spočívající v omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona. 

      Celý text (PDF)

      Metodika pro vzdělávání distančním způsobem naleznete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.    

    • Pokyny k provozu školy – prevence nemoci Covid-19
     • Pokyny k provozu školy – prevence nemoci Covid-19

     • Pokyny vycházejí z dokumentu MŠMT „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/21 vzhledem ke Covid-19“ 

      Změny jsou možné podle aktuální situace

      Žáci jsou povinni: 

      • v co nejkratším čase po příchodu do budovy si důkladně 20 až 30 sekund umýt ruce vodou a mýdlem, případně provést dezinfekci rukou, a následně dodržovat hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole

      • nosit povinně roušky ve všech společných prostorách školy 

      • mít u sebe dvě roušky

      • používat ochranné pomůcky v souladu s aktuálními nařízeními a podle pokynů zaměstnanců školy

      • vydezinfikovat si ruce před zahájením a po skončení práce na počítačích

      • dodržovat zásady osobní a respirační hygieny – zejména kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce 

      • respektovat, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Za příznaky lze považovat: zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolest kloubů a svalů, průjem, ztráta chuti a čichu apod

      • minimalizovat stěhování žáků mezi učebnami, pokud nevyplývá z rozvrhu hodin či suplování

      • minimalizovat kontakty mezi žáky z různých tříd, např. o přestávkách. 

      • dodržovat pravidlo, aby u jednoho stolu v jídelně seděli jen žáci jedné třídy (pokud možno stále titíž žáci), je-li to možné

      • před obědem si řádně umýt, případně dezinfikovat ruce ve třídě či na WC, případně v jídelně. 

      Postup při podezření na výskyt Covid-19 u žáka: 

      Když se příznaky vyskytnou v průběhu vyučování musí žák neprodleně použít roušku  podle pokynů zaměstnanců školy se přesunout do místnosti určené k izolaci (Konferenční místnost) a vyčkat tam, až ho převezme zákonný zástupce, zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy Za příznaky lze považovat: zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolest kloubů a svalů, průjem, ztráta chuti a čichu apod. Ve všech uvedených případech telefonicky kontaktovat praktického lékaře.

      Vzdělávání distančním způsobem:

      1. Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků jedné třídy nebo skupiny, poskytuje škola vzdělávání distančním způsobem 

      2. Žáci jsou povinni vzdělávat se distančním způsobem. 

      3. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka (možnost zapůjčení chromebooku). 

      4. V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole. 

    • Roušky ve škole
     • Roušky ve škole

     • 1. září si na zahájení školního roku 2020/2021, z důvodu shromáždění více než 100 osob, nezapomeňte vzít roušku. Ve školách sice není momentálně povinné nosit roušky, rádi bychom Vás ale požádali, abyste byli obezřetní a nosili je při pohybu po společných prostorách školy (chodby, WC).

      Abychom byli schopni rychleji najít zdroj nákazy, prosíme, nainstalujte si aplikaci eRouška (k nalezení na erouska.cz).

  • Kontakty

   • Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o.
   • Sekretariát (+420) 603 155 292 Ředitelka školy (+420) 725 304 460
   • Dvořákova 1269 Frýdlant nad Ostravicí 739 11 Frýdlant nad Ostravicí Czech Republic
   • Číslo účtu: 27-3604710277/0100
   • IČO: 26787806
   • Resortní identifikátor (IZO): 150009810
 • Follow BMA