• INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ DO 28. LEDNA 2021
     • INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ DO 28. LEDNA 2021

     • Výuka na středních školách probíhá stále distančním způsobem dle dosavadních rozvrhů a pravidel. Dne 29. 1. 2021 jsou pololetní prázdniny. Výpisy z vysvědčení s hodnocením za 1. pololetí žáci obdrží, jakmile jim bude povolena prezenční výuka. 

    • Vánoční dárek dětem ze slumu
     • Vánoční dárek dětem ze slumu

     • Naši studenti měli příležitost tyto děti z indického slumu poznat. Tyto Vánoce na ně chceme myslet a podpořit jejich možnosti pro studium. Přidejte se k nám a pošlete na náš transparentní účet jednu z následujících částek. Tyto finance jsou náklady na jedno dítě:

      Školné (300 Kč/měsíc, nebo 3000 Kč/rok)

      Obědy (600 Kč/měsíc, nebo 6000 Kč/rok)

      Pobyt v dětské ubytovně (3000 Kč/ měsíc, nebo 30 000 Kč/rok)

      Transparentní účet: 123-0951350217/0100

      Děkujeme, pokud se do toho rozhodnete s námi jít a darovat vánoční dárek, na kterém opravdu záleží.

    • Distanční forma vzdělávání
     • Distanční forma vzdělávání

     • Nařízení ředitele školy k vynucené distanční formě vzdělávání: 

      Základní platformou pro distanční výuku jsou nástroje Google pro všechny žáky, a to zejména aplikace Google Meet pro online výukové lekce, skupinový a individuální chat, audio či videohovory a Google Učebna pro zadávání a odevzdávání úkolů.  K ověřování znalostí žáků budou používané Google testy nebo jiné testovací systémy. Kromě nástrojů Google a dalších aplikací pro vlastní výuku bude využíván systém EduPage a webové stránky školy, a to zejména pro předávání informací žákům a zákonným zástupcům ze strany školy a případnou vzájemnou komunikaci mezi zákonnými zástupci a školou. Hlavním komunikačním kanálem mezi zaměstnanci školy je EduPage chat a pracovní e-mailové adresy ve formátu- jprijmeni@gymnaziumbma.cz. Škola v případě nařízené distanční formy výuky bude učit podle rozvrhu. Probírané učivo je evidováno prostřednictvím zápisu do třídní knihy v systému EduPage, zápis v třídní knize bude uveden ve formě “ Distanční výuka – příslušné téma”. Protože distanční vzdělávání je podle Školského zákona č. 561 povinné, bude absence evidována a omlouvána jako při běžné výuce.
      Výchovy budou v období distanční výuky realizovány pouze předáváním materiálů či návodů pro samostatnou činnost žáků. 
      Zároveň informujeme, že je možnost si ve škole půjčit chromebook, který mohou studenti využívat doma po dobu distanční výuky. 
       

    • Mimořádné opatření č. 26/2020
     • Mimořádné opatření č. 26/2020

     • Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako orgán ochrany veřejného zdraví věcně i místně příslušný podle § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 a § 82 odst. 1 a 2 písm. m) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), ve spojení s § 85 odst. 1 a 3 zákona č. 258/2000 Sb.,

      nařizuje

      mimořádné opatření při epidemii

      s účinností ode dne 5. října 2020 od 0:00 hod. do 18. října 2020 do 23:59 hod. na území celého Moravskoslezského kraje spočívající v omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona. 

      Celý text (PDF)

      Metodika pro vzdělávání distančním způsobem naleznete na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.    

    • Pokyny k provozu školy – prevence nemoci Covid-19
     • Pokyny k provozu školy – prevence nemoci Covid-19

     • Pokyny vycházejí z dokumentu MŠMT „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/21 vzhledem ke Covid-19“ 

      Změny jsou možné podle aktuální situace

      Žáci jsou povinni: 

      • v co nejkratším čase po příchodu do budovy si důkladně 20 až 30 sekund umýt ruce vodou a mýdlem, případně provést dezinfekci rukou, a následně dodržovat hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole

      • nosit povinně roušky ve všech společných prostorách školy 

      • mít u sebe dvě roušky

      • používat ochranné pomůcky v souladu s aktuálními nařízeními a podle pokynů zaměstnanců školy

      • vydezinfikovat si ruce před zahájením a po skončení práce na počítačích

      • dodržovat zásady osobní a respirační hygieny – zejména kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce 

      • respektovat, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Za příznaky lze považovat: zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolest kloubů a svalů, průjem, ztráta chuti a čichu apod

      • minimalizovat stěhování žáků mezi učebnami, pokud nevyplývá z rozvrhu hodin či suplování

      • minimalizovat kontakty mezi žáky z různých tříd, např. o přestávkách. 

      • dodržovat pravidlo, aby u jednoho stolu v jídelně seděli jen žáci jedné třídy (pokud možno stále titíž žáci), je-li to možné

      • před obědem si řádně umýt, případně dezinfikovat ruce ve třídě či na WC, případně v jídelně. 

      Postup při podezření na výskyt Covid-19 u žáka: 

      Když se příznaky vyskytnou v průběhu vyučování musí žák neprodleně použít roušku  podle pokynů zaměstnanců školy se přesunout do místnosti určené k izolaci (Konferenční místnost) a vyčkat tam, až ho převezme zákonný zástupce, zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy Za příznaky lze považovat: zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolest kloubů a svalů, průjem, ztráta chuti a čichu apod. Ve všech uvedených případech telefonicky kontaktovat praktického lékaře.

      Vzdělávání distančním způsobem:

      1. Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků jedné třídy nebo skupiny, poskytuje škola vzdělávání distančním způsobem 

      2. Žáci jsou povinni vzdělávat se distančním způsobem. 

      3. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka (možnost zapůjčení chromebooku). 

      4. V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole. 

    • Roušky ve škole
     • Roušky ve škole

     • 1. září si na zahájení školního roku 2020/2021, z důvodu shromáždění více než 100 osob, nezapomeňte vzít roušku. Ve školách sice není momentálně povinné nosit roušky, rádi bychom Vás ale požádali, abyste byli obezřetní a nosili je při pohybu po společných prostorách školy (chodby, WC).

      Abychom byli schopni rychleji najít zdroj nákazy, prosíme, nainstalujte si aplikaci eRouška (k nalezení na erouska.cz).

    • Letní prázdniny
     • Letní prázdniny

     • Během letních prázdnin bude provoz na sekretariátě školy omezen - denně od 8.00 - 12.00 a v době od 15. 7. 2020 do 24. 7. 2020 - dovolená.

      PŘEJEME HEZKÉ PRÁZDNINY!!!

    • Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2020/2021
     • Výsledky přijímacího řízení na školní rok 2020/2021


     • Výsledky přijímacího řízení

      Informace o odevzdání zápisového lístku pro přijaté uchazeče:
      Termín pro odevzdání zápisových lístků je stanoven na 5 pracovních dnů po nejzazším termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Pro uchazeče o střední vzdělání ve čtyřletých oborech vzdělání, včetně nástavbového studia je termín pro odevzdání zápisového lístku tedy jednotný a to do 23. června 2020. Zápisový lístek se v tomto termínu musí odevzdat buď ve škole, nebo k poštovní přepravě (stačí razítko pošty s tímto datem).
      Podmínkou přijetí ke studiu je odevzdání zápisového lístku a podepsání smlouvy o studiu. Schůzka se zákonnými zástupci budoucích studentů 1. ročníku se bude konat v pondělí 29. června 2020 v 16:00 v budově školy.

      Informace pro nepřijaté uchazeče k podání žádosti o nové rozhodnutí:
      Podle zákona č. 135/2020 Sb. nemůže uchazeč v roce 2020 podat proti rozhodnutí o nepřijetí odvolání. I nadále, však existuje možnost, jak přijmout uchazeče, který uspěl u přijímací zkoušky, resp. splnil kritéria pro přijetí, ale nebyl přijat z kapacitních důvodů. Tento uchazeč může podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „žádost“). Podle § 11 odst. 1 vyhlášky č. 232/2020 Sb., o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020. Žádost musí uchazeč podat do 3 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o nepřijetí. Počátek této lhůty začíná dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí. Lhůta je dodržena i tehdy, když uchazeč podá žádost na poště poslední den lhůty. Vzor žádosti spolu s rozhodnutím o nepřijetí Vám zašleme doporučeně poštou.

      Informace o náhradním termínu JPZ
      K náhradnímu termínu JPZ může jít uchazeč, který se do 3 dnů z vážných důvodů omluvil písemně řediteli školy z řádného termínu. Za vážné důvody lze v tomto případě považovat např. nemoc, karanténní opatření, nemožnost dostavit se na přijímací zkoušku ze zahraničí a další obtíže spojené s pandemií. Škola přihlásí k náhradnímu termínu jednotné přijímací zkoušky uchazeče Centru do 2 pracovních dnů od doručení omluvy. Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky stanovilo ministerstvo na úterý 23. června 2020, a to pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástaveb a pro obory vzdělání šestiletých a osmiletých gymnázií.
      Náhradní termín školní přijímací zkoušky je stanoven na pondělí 22. června 2020.

  • Kontakty

   • Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o.
   • info@gymnaziumbma.cz
   • (+420) 603 155 292
   • Dvořákova 1269 Frýdlant nad Ostravicí 739 11 Frýdlant nad Ostravicí Czech Republic
   • Číslo účtu: 27-3604710277/0100
   • IČO: 26787806
   • Resortní identifikátor (IZO): 150009810
   • (+420) 725 304 460
 • Follow BMA