• Pokyny k provozu školy – prevence nemoci Covid-19
     • Pokyny k provozu školy – prevence nemoci Covid-19

     • Pokyny vycházejí z dokumentu MŠMT „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/21 vzhledem ke Covid-19“ 

      Změny jsou možné podle aktuální situace

      Žáci jsou povinni: 

      • v co nejkratším čase po příchodu do budovy si důkladně 20 až 30 sekund umýt ruce vodou a mýdlem, případně provést dezinfekci rukou, a následně dodržovat hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole

      • nosit povinně roušky ve všech společných prostorách školy 

      • mít u sebe dvě roušky

      • používat ochranné pomůcky v souladu s aktuálními nařízeními a podle pokynů zaměstnanců školy

      • vydezinfikovat si ruce před zahájením a po skončení práce na počítačích

      • dodržovat zásady osobní a respirační hygieny – zejména kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce 

      • respektovat, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Za příznaky lze považovat: zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolest kloubů a svalů, průjem, ztráta chuti a čichu apod

      • minimalizovat stěhování žáků mezi učebnami, pokud nevyplývá z rozvrhu hodin či suplování

      • minimalizovat kontakty mezi žáky z různých tříd, např. o přestávkách. 

      • dodržovat pravidlo, aby u jednoho stolu v jídelně seděli jen žáci jedné třídy (pokud možno stále titíž žáci), je-li to možné

      • před obědem si řádně umýt, případně dezinfikovat ruce ve třídě či na WC, případně v jídelně. 

      Postup při podezření na výskyt Covid-19 u žáka: 

      Když se příznaky vyskytnou v průběhu vyučování musí žák neprodleně použít roušku  podle pokynů zaměstnanců školy se přesunout do místnosti určené k izolaci (Konferenční místnost) a vyčkat tam, až ho převezme zákonný zástupce, zletilý žák opustí v nejkratším možném čase budovu školy Za příznaky lze považovat: zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolest kloubů a svalů, průjem, ztráta chuti a čichu apod. Ve všech uvedených případech telefonicky kontaktovat praktického lékaře.

      Vzdělávání distančním způsobem:

      1. Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny žáků jedné třídy nebo skupiny, poskytuje škola vzdělávání distančním způsobem 

      2. Žáci jsou povinni vzdělávat se distančním způsobem. 

      3. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám žáka (možnost zapůjčení chromebooku). 

      4. V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy žáci nejsou přítomni ve škole. 

   • Kontakty

    • Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, s.r.o.
    • Sekretariát (+420) 603 155 292 Ředitelka školy (+420) 725 304 460
    • Dvořákova 1269 Frýdlant nad Ostravicí 739 11 Frýdlant nad Ostravicí Czech Republic
    • Číslo účtu: 27-3604710277/0100
    • IČO: 26787806
    • Resortní identifikátor (IZO): 150009810
  • Follow BMA